Nowy koszyk 0 PLN

REGULAMIN SKLEPU
 www.integart.com.pl

ROZDZIAŁ I
 DEFINICJE

 1. Sprzedający – rozumie się przez to Integart sp. z o.o. 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1, zarejestrowaną  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493655, NIP: 913-16-16-456.
 2. Zamawiający – przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹1 k.c., rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanym też dalej Klientem, posiadającą numer NIP, która: 
 1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 1. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.sklep.integart.com.pl.
 2. Towar– rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży, zwane też dalej Produktami, zgodnie z informacjami na stronie www.integart.com.pl.
 3. Cennik– rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujące się na stronie www.integart.com.pl.
 4. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
 5. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;8.OWS Sprzedającego- Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego, których treść dostępna jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www. integart.com.pl
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Godziny robocze– godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
 8. Koszty dostarczenia Towaru– rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 9. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 12. Serwis– witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 13. Regulamin– niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

ROZDZIAŁ II
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje warunki korzystania ze Sklepu, a  w szczególności:

 1. zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.integart.com.pl umów sprzedaży produktów oraz określa zasady wykonywania tych umów,
 2. dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu za pomocą̨ newslettera,
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

2. Informacje o Sklepie

 1. Sklep działa pod adresem www.integart.com.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez najnowszą wersję przeglądarki internetowe tj. Chrome lub FireFox.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.
 4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

3. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Warunkiem koniecznym do rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz w całości akceptuje jego postanowienia, jak również to, iż do każdej umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu będą miały zastosowanie aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS Sprzedającego).
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień składane jest przez Klienta bezpośrednio przed wysłaniem Formularza Rejestracji, poprzez zaznaczenie właściwego pola obejmującego treść tego oświadczenia. Niezaznaczenie wskazanego pola i tym samym niezłożenie powyższego oświadczenia uniemożliwia skuteczną rejestrację.
 6. Oświadczenia o akceptacji aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS Sprzedającego), składane są przez Klienta bezpośrednio przed wysłaniem każdego Zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola obejmującego treść takiego oświadczenia. Niezaznaczenie wskazanego pola i tym samym niezłożenie powyższego oświadczenia uniemożliwia skuteczne wysłanie Zamówienia

4. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest:
 1. poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz 
 2. potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz 
 3. akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia,
 4. akceptacja OWS Sprzedającego, podczas składania Zamówienia
 1. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 2. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (email o temacie “Zamówienie w trakcie realizacji”), wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. W przypadku każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego
 5. Do wszystkich umów sprzedaży Towaru zawieranych za pośrednictwem Sklepu  zastosowanie mają aktualne OWS stosowane przez Sprzedającego, których aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej Sprzedającego, chyba że Klient i Sprzedający uzgodnią, że określone postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania w odniesieniu do konkretnej umowy lub umów. Powyższe uzgodnienia Klienta i Sprzedającego mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 
 6. W przypadku ewentualnych rozbieżności między treścią Regulaminu a treścią OWS pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Regulaminu.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 3. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

6. Dostępność Towaru 

 1. Każdy z Towarów dostępny jest od 1-5 dni roboczych, przy czym terminy te są orientacyjne i nie wiążą  Sprzedającego. Wskazana ilość dni do wysyłki to orientacyjny czas liczony od przyjęcia danego zamówienia do realizacji- do momentu wysłania zamówionego Towaru,  w ciągu którego nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. bezpośrednio do Klienta lub do wskazanego przez Klienta oddziału firmy Integart Sp. z o.o.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w przypadku nie wyrażenia zgody na dłuższy termin realizacji ma   prawo w ciągu kolejnych 2 dni od otrzymania tej informacji  do anulowania Zamówienia w całości drogą mailową
 3. Sprzedający w przypadku braku możliwości zrealizowania danego zamówienia zachowuje sobie prawo do anulowania  tego zamówienia, o czym niezwłocznie powiadomi drogą mailową Klienta W takim przypadku w terminie kolejnych 14 dni zostaną zwrócone Klientowi wszystkie wpłacone środki.

7. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.

8. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: 
 1. przelew z góry na rachunek bankowy,
 2. szybka płatność online,
 3. limit kredytowy – udostępniany dla wybranych Klientów (po wyrażeniu pisemnej zgody Sprzedającego, wymaga dopełnienia formalności, uzgadnianej między Klientem a Sprzedającym)
 1. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (imoje) – Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 46 1050 1575 1000 0090 8111 2824 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 2. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku szybkiej płatności online przelew wypełniany jest automatycznie.
 3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

9. Faktury VAT

 1. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. Szybka płatność online będzie dokumentowana fakturą VAT.
 2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 3. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

10. Gwarancja, rękojmia

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona przez Producenta gwarancja, informacja taka może być zawarta przy opisie Produktu w Sklepie, a Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną (o ile posiada taki dokument) do sprzedanego Produktu.
 2. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów.

11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzenia Sklepu Sprzedający zobowiązuje się̨ do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę̨ usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: nazwa firmy, NIP, imię̨ i nazwisko, adres (ulica, numer domu/budynku, miejscowość́ wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostepnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź́ w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę̨ na usługę Newsletter.
 5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są̨ zawierane na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostepnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę̨ w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
 1. Wypowiedzenia umowy można dokonać́ poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@integart.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
 2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę̨ wypowiedzenia.
 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć́ umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się̨ z utratą praw już̇ nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ III
 DOSTAWA

Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie w czasie składania zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. 
 2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (Przewoźnika) lub po uprzednim uzgodnieniu przez Strony w  wybranym oddziale Sprzedającego na terenie kraju.
 3. W przypadku wyboru odbioru w oddziale, zamówienie czeka na odbiór 7dni.
 4. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail, w celu ustalenia  nowego terminu odbioru. 
 5. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.
 6. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży i/lub umożliwia pobranie stosownego dokumentu z panelu Klienta.
 7. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego w Oddziale)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 9. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić, czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.
 10. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego-oddziału, Sprzedający ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

 

ROZDZIAŁ IV
 REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@integart.com.pl lub w formie pisemnej, na adres: 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1 z dopiskiem „Sklep internetowy”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

ROZDZIAŁ V
 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sprzedającego, która dostępna jest pod adresem www.integart.com.pl
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj.:
 1. realizacji Zamówienia;
 2. zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;
 3. założenia i utrzymania Konta Zamawiającego,

a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są̨ przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą̨ przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą̨ do tego uprawnione.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

ROZDZIAŁ VI
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a w szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
 1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
 2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
 3. siły wyższej;
 4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
 5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;
 6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ VII
 DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII
 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedającego: 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1
 2. Adres e-mail Sprzedającego: sklep@integart.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 71 315 31 91
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego 46 1050 1575 1000 0090 8111 2824.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w godzinach 8:00-16:00

ROZDZIAŁ IX
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020r.
 5. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 6. Wszystkie osoby fizyczne, zawierające umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (niezależnie od charakteru tej umowy), traktuje się jak przedsiębiorców, i tym samym do tych osób nie stosuje się przepisów konsumenckich.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do: 
 1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
 2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
 3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
 4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

 

Wer. 03-03-2021